И таму е мојата родина

I tamu e mojata rodina

И таму е мојата родина

(Песна за Христо Узунов)

И таму е мојата родина
далеку Македонија,
јас сакам таму да загинам
а ти ме заб'рави за век.

И таму е мојта мајка
и таму има божји свет
јас сакам таму да загинам
ти ме заборави за век.

Не плачи мила мајко
не рони солзи крвави,
ако Христо Узунов падна
на врагот жив се не даде.

Сестрите нема да ми идат
на мојот гроб осамотен
и мајка нема да ми идат
да леит солзи за мене.

Не жали мила моја родино
и сите ви другари мој,
ако Христо Узунов падна
на врагот жив се не даде.

I tamu e mojata rodina

(Pesna za Hristo Uzunov)

I tamu e mojata rodina
daleku Makedonija,
jas sakam tamu da zaginam
a ti me zab'ravi za vek.

I tamu e mojta majka
i tamu ima bozhji svet
jas sakam tamu da zaginam
ti me zaboravi za vek.

Ne plachi mila majko
ne roni solzi krvavi,
ako Hristo Uzunov padna
na vragot zhiv se ne dade.

Sestrite nema da mi idat
na mojot grob osamoten
i majka nema da mi idat
da leit solzi za mene.

Ne zhali mila moja rodino
i site vi drugari moj,
ako Hristo Uzunov padna
na vragot zhiv se ne dade.

And there is my motherland

(Song for Hristo Uzunov)

And there is my motherland
In far-away Macedonia
I want to die there,
And for you to forget me for centuries.

And there is my mother,
And there is а divine world
I want to die there,
And for you to forget me for centuries.

Don’t cry my dear mother,
Do not shed bloody tears
If Hristo Uzunov died
He did not give himself alive to the enemy.

My sisters will not come
To my lonely grave
And my mother will not come
To shed tears for me.

Don’t cry my dear motherland,
And all of you, my friends
If Hristo Uzunov died
He did not give himself alive to the enemy.

Translation: Марио Христовски.Date added: 29.10.2009
Popularity: 11438
Rating: 4.56 from 55 votes