Гледај ме, гледај либе

Gledaj me, gledaj libe

Гледај ме, гледај либе

Гледај ме, гледај либе
гледај ме, гледај, ах верно либе
нагледај ми се.
Денес сум тука либе
денес сум тука
денес сум тука ах, верно либе
утре заминвам.

Партизан ќ' одам либе
Партизан ќ' одам
Партизан ќе одам ах, мило либе
Славеј Планина.
Славеј Планина, либе
Славеј Планина
Славеј Планина ах, мило либе
во Караорман.

Од там' ќе гледам либе
Од там' ќе гледам
Од там' се гледа ах, верно либе
славна Дебарца.
Славна Дебарца, либе
славна Дебарца ах, верно либе
сè изгорена.

Ја изгореле либе
ја опљачкале
ја изгореле ах, верно либе
ѕверој фашисти.

Gledaj me, gledaj libe

Gledaj me, gledaj libe
gledaj me, gledaj, ah verno libe
nagledaj mi se.
Denes sum tuka libe
denes sum tuka
denes sum tuka ah, verno libe
utre zaminvam.

Partizan kj' odam libe
Partizan kj' odam
Partizan kje odam ah, milo libe
Slavej Planina.
Slavej Planina, libe
Slavej Planina
Slavej Planina ah, milo libe
vo Karaorman.

Od tam' kje gledam libe
Od tam' kje gledam
Od tam' se gleda ah, verno libe
slavna Debarca.
Slavna Debarca, libe
slavna Debarca ah, verno libe
sè izgorena.

Ja izgorele libe
ja opljachkale
ja izgorele ah, verno libe
dzveroj fashisti.Date added: 29.10.2009
Popularity: 9872
Rating: 4.34 from 29 votes