Фанче ојде во Калишта

Fanche ojde vo Kalishta

Фанче ојде во Калишта

Фанче ојде во Калишта
во Калишча на панаѓур.

Таму место не ми најде,
се почуди што да чинит,
ноќе беше кај да одит.

Ми кондиса под скалата,
под скалата, в' одајчето
в' одајчето, таванчето.

Што му рече на Димитрија:
- Ај Димитри, ти Димитри,
ај да ојме на визита,
на визита у кир Коста,
у кир Коста од Белета.

Таму имат чалгаџии,
тамо свирит Караѓуле,
Караѓуле со тајфата.

Свири, свири Караѓуле,
да поиграт кира Фанче,
кира Фанче едно чамче
едно чамче елбасанче.

Фанче ми се наљутило,
не го знаит пусто чамче,
не го знает шчуро чамче.

Што му рече на Караѓуле:
- Свири, свири Караѓуле,
дан' ти го земам кемането,
дан' ти го фрлам во езеро
да го јадат и рибите
и рибите, летниците.

Fanche ojde vo Kalishta

Fanche ojde vo Kalishta
vo Kalishcha na panagjur.

Tamu mesto ne mi najde,
se pochudi shto da chinit,
nokje beshe kaj da odit.

Mi kondisa pod skalata,
pod skalata, v' odajcheto
v' odajcheto, tavancheto.

Shto mu reche na Dimitrija:
- Aj Dimitri, ti Dimitri,
aj da ojme na vizita,
na vizita u kir Kosta,
u kir Kosta od Beleta.

Tamu imat chalgadzhii,
tamo svirit Karagjule,
Karagjule so tajfata.

Sviri, sviri Karagjule,
da poigrat kira Fanche,
kira Fanche edno chamche
edno chamche elbasanche.

Fanche mi se naljutilo,
ne go znait pusto chamche,
ne go znaet shchuro chamche.

Shto mu reche na Karagjule:
- Sviri, sviri Karagjule,
dan' ti go zemam kemaneto,
dan' ti go frlam vo ezero
da go jadat i ribite
i ribite, letnicite.Date added: 29.10.2009
Popularity: 7749
Rating: 4.77 from 13 votes