Се свалила Митра долу во градина

Se svalila Mitra dolu vo gradina

Се свалила Митра долу во градина

Се свалила Митра, се свалила,
аман се свалила Митра,
долу во градина.
Да набере Митра, да набере,
да набере Митра,
ран бел босилок.

Ја фатиле Митра, ја фатиле,
ама ја фатија Митра,
Турци јузбашии.
Ја носиле Митра, ја носиле,
аман ја носиле Митра,
дури во града Солуна.

Ја питале Митра, ја питале,
аман ја питале Митра,
чија вера сака.
Глава дава Митра, глава дава,
аман глава дава Митра,

Se svalila Mitra dolu vo gradina

Se svalila Mitra, se svalila,
aman se svalila Mitra,
dolu vo gradina.
Da nabere Mitra, da nabere,
da nabere Mitra,
ran bel bosilok.

Ja fatile Mitra, ja fatile,
ama ja fatija Mitra,
Turci juzbashii.
Ja nosile Mitra, ja nosile,
aman ja nosile Mitra,
duri vo grada Soluna.

Ja pitale Mitra, ja pitale,
aman ja pitale Mitra,
chija vera saka.
Glava dava Mitra, glava dava,
aman glava dava Mitra,Date added: 22.05.2009
Popularity: 6039
Rating: 3 from 3 votes