До кога браќа мили Македонци

Do koga brakja mili Makedonci

До кога браќа мили Македонци

До кога браќа, мили Македонци,
до кога Грци ќе толчат,
со своето верно духовенство
милата наша родина?

Зошто вие причина станавте
преди двесте години,
народната патријаршија
со лаги ни ја презедовте!

Каде се нашите писатели,
каде се нашите списанија?
Сè е, сè е прав и пепел станало
од грчка фанариотска слова.

Станете сите браќа Македонци
од сите македонски градови
и да викнеме сите со глас голем:
- Бегајте Грци, не ве сакаме!

Do koga brakja mili Makedonci

Do koga brakja, mili Makedonci,
do koga Grci kje tolchat,
so svoeto verno duhovenstvo
milata nasha rodina?

Zoshto vie prichina stanavte
predi dveste godini,
narodnata patrijarshija
so lagi ni ja prezedovte!

Kade se nashite pisateli,
kade se nashite spisanija?
Sè e, sè e prav i pepel stanalo
od grchka fanariotska slova.

Stanete site brakja Makedonci
od site makedonski gradovi
i da vikneme site so glas golem:
- Begajte Grci, ne ve sakame!

Until when, brothers, dear Macedonians

Until when, brothers, dear Macedonians,
until when Greeks will grind,
with their religious influence
our dear fatherland?

Why did you become a reason,
before two hundred year,
our people's patriarchy
with lies you overtook!

Where are our writers,
where are our books?
Everything has become ashes and dust,
from Greek Phanariot's letters.

Stand up all brothers, Macedonians,
from all Macedonian cities,
and let's cry out with a loud voice:
- Go away, Greeks, we don't want you here!Date added: 29.10.2009
Popularity: 10196
Rating: 4.48 from 44 votes