Димчета аскер го писаја

Dimcheta asker go pisaja

Димчета аскер го писаја

Димчета аскер го писаја
од Башкарија детето,
аман, аман
од Башкарија детето.

Од Башкарија детето
до три години свршено,
аман, аман
по три недели женето.

Кога разбрала невестата
пљусна си белите раце
аман, аман
право ми тргна на сарај.

Право ми тргна на сарај,
на сарај кај Шаин Бега
аман, аман
на сарај кај Шаин Бега.

Ефенди, џанам ефенди,
колку флорини ќе сакаш
аман, аман
од грло ќе ти извадам.

Од грло ќе ти извадам
Димчета да го отпишиш
аман, аман
Димчета да го отпушчиш.

Невесто млада невесто,
царот не сакат флорини
аман, аман
туку ми сакат момчиња.

Туку ми сакат момчиња,
момчиња како Димчета,
аман, аман
момчиња како Димчета.

Момчиња како Димчета,
што знает пушка да носат
аман, аман
што знајат сабја да вртат.

Dimcheta asker go pisaja

Dimcheta asker go pisaja
od Bashkarija deteto,
aman, aman
od Bashkarija deteto.

Od Bashkarija deteto
do tri godini svrsheno,
aman, aman
po tri nedeli zheneto.

Koga razbrala nevestata
pljusna si belite race
aman, aman
pravo mi trgna na saraj.

Pravo mi trgna na saraj,
na saraj kaj Shain Bega
aman, aman
na saraj kaj Shain Bega.

Efendi, dzhanam efendi,
kolku florini kje sakash
aman, aman
od grlo kje ti izvadam.

Od grlo kje ti izvadam
Dimcheta da go otpishish
aman, aman
Dimcheta da go otpushchish.

Nevesto mlada nevesto,
carot ne sakat florini
aman, aman
tuku mi sakat momchinja.

Tuku mi sakat momchinja,
momchinja kako Dimcheta,
aman, aman
momchinja kako Dimcheta.

Momchinja kako Dimcheta,
shto znaet pushka da nosat
aman, aman
shto znajat sabja da vrtat.Date added: 29.10.2009
Popularity: 6806
Rating: 4.36 from 14 votes