Бог да бие Русе твојта мајка

Bog da bie Ruse tvojta majka

Бог да бие Русе твојта мајка

Бог да бие Русе твојта мајка
твојта мајка Русе, Ангелина,
твојта мајка Русе, Ангелина.

Што не те дават Русе за Џоџета
за Џоџета Русе од Филевци.
Тук' ми те дават Русе за Номета,
за Наумета Русе, од Банџовци.

Нејќи го го Русе џанам тој Наумета,
тој ти сакат Русе многу пари.
Само Џоџе Русе пари нејќит,
само тебе Русе ми те сакат.

Бог го јубил Русе тој Никола
тој Никола Русе, резилето.
Што му дават Русе голем фурсат
да те грабит Русе за полноќе
со колџии Русе, велештани
полојната Русе, охриѓани.

Џоџе врвит џанам со кајчето,
Русе седит џанам на мосчето.
Сал си веслат Џоџе, песна пеит,
песна пеит Русе, сè за тебе
никој око Русе не му клават.

Таксај мајко, таксај, што ќе таксаш:
на Илија мајко, жолти чевли,
на Климета мајко, шал кошула,
на Парета мајко, таки френски,
на Ташета мајко, рало гашчи,
а на Џоџета мајко, тарапанци.

Ќе те носит Русе, Свети Наум
тамо Џоџе, Русе ќе те венчат
и на гробот Русе ќе си легнит,
белким умот Русе ќе му дојдит.
Дал' ќе му дојдит Русе
ил' ќе му излезит.

Bog da bie Ruse tvojta majka

Bog da bie Ruse tvojta majka
tvojta majka Ruse, Angelina,
tvojta majka Ruse, Angelina.

Shto ne te davat Ruse za Dzhodzheta
za Dzhodzheta Ruse od Filevci.
Tuk' mi te davat Ruse za Nometa,
za Naumeta Ruse, od Bandzhovci.

Nejkji go go Ruse dzhanam toj Naumeta,
toj ti sakat Ruse mnogu pari.
Samo Dzhodzhe Ruse pari nejkjit,
samo tebe Ruse mi te sakat.

Bog go jubil Ruse toj Nikola
toj Nikola Ruse, rezileto.
Shto mu davat Ruse golem fursat
da te grabit Ruse za polnokje
so koldzhii Ruse, veleshtani
polojnata Ruse, ohrigjani.

Dzhodzhe vrvit dzhanam so kajcheto,
Ruse sedit dzhanam na moscheto.
Sal si veslat Dzhodzhe, pesna peit,
pesna peit Ruse, sè za tebe
nikoj oko Ruse ne mu klavat.

Taksaj majko, taksaj, shto kje taksash:
na Ilija majko, zholti chevli,
na Klimeta majko, shal koshula,
na Pareta majko, taki frenski,
na Tasheta majko, ralo gashchi,
a na Dzhodzheta majko, tarapanci.

Kje te nosit Ruse, Sveti Naum
tamo Dzhodzhe, Ruse kje te venchat
i na grobot Ruse kje si legnit,
belkim umot Ruse kje mu dojdit.
Dal' kje mu dojdit Ruse
il' kje mu izlezit.Date added: 29.10.2009
Popularity: 18781
Rating: 4.61 from 59 votes