Чула баба разбрала

Chula baba razbrala

Чула баба разбрала

Чула баба разбрала
да се мажат бабите,
да се мажат бабите
бабите за ергени.

Зеде баба две стомни
та ми појде на вода,
на студено кладенче
там' си најде ергенче.

- Добро утро, бабо ле.
- Дал бог добро, либе ле.
Дал бог добро либе ле,
до вечера мој да си.

- Еј мори бабо грбава,
имаш ќерка убава.
Ајде бабо дај ми ја,
ќе те дарвам шамија.

Chula baba razbrala

Chula baba razbrala
da se mazhat babite,
da se mazhat babite
babite za ergeni.

Zede baba dve stomni
ta mi pojde na voda,
na studeno kladenche
tam' si najde ergenche.

- Dobro utro, babo le.
- Dal bog dobro, libe le.
Dal bog dobro libe le,
do vechera moj da si.

- Ej mori babo grbava,
imash kjerka ubava.
Ajde babo daj mi ja,
kje te darvam shamija.Date added: 29.10.2009
Popularity: 13217
Rating: 4.39 from 44 votes