Бог да го убие Шефки качакот

Bog da go ubie Shefki kachakot

Бог да го убие Шефки качакот

Бог да го убие џанам тој Шефки качакот,
тој Шефки качакот, тоа бесно куче.
Што ми посегнал, џанам, битолските села,
битолските села, село Могилово.

Ој ти бре Шефки море, ти бре бесно куче,
на небо те барав, на земја те најдов.
Дури ми те најдов Шефки нозете ме болат,
нозете ме болат од тешки куршуми.

Доста си носел Шефки таа бердан пушка,
сега рече Господ јас да ја носам.
Доста си носел Шефки таа остра сабја,
сега рече Господ јас да ја носам.

Доста си јавал Шефки таја брза коња,
сега рече Господ јас да ја јавам.

Bog da go ubie Shefki kachakot

Bog da go ubie dzhanam toj Shefki kachakot,
toj Shefki kachakot, toa besno kuche.
Shto mi posegnal, dzhanam, bitolskite sela,
bitolskite sela, selo Mogilovo.

Oj ti bre Shefki more, ti bre besno kuche,
na nebo te barav, na zemja te najdov.
Duri mi te najdov Shefki nozete me bolat,
nozete me bolat od teshki kurshumi.

Dosta si nosel Shefki taa berdan pushka,
sega reche Gospod jas da ja nosam.
Dosta si nosel Shefki taa ostra sabja,
sega reche Gospod jas da ja nosam.

Dosta si javal Shefki taja brza konja,
sega reche Gospod jas da ja javam.Date added: 29.10.2009
Popularity: 7031
Rating: 4.67 from 12 votes