Ајде ред се редат мале

Ajde red se redat male

Ајде ред се редат мале

Ајде ред се редат, мале
море ред се редат,
кочански сејмени, мила мамо
кочански сејмени.

Ајде ќе ми одат, мале
ајде ќе ми одат,
покрај Крива Река мила мале,
покрај Крива Река.

Ајде ќе го барат, мале
ајде ќе го барат
Иљо арамија, мила мамо
Иљо арамија.

Ајде не ми било Иљо
ајде не ми било,
покрај Крива Река, мила мамо
покрај Крива Река.

Ајде тук' ми било Иљо
ајде тук' ми било,
во Солуна града, мила мале
во ладна меана.

Ајде Иљо пило мале
ајде Иљо пило
вино ем ракија, мила мамо
вино ем ракија.

Ајде го служила мале
ајде го служила
мома Македонка, мила мамо
мома Македонка.

Ajde red se redat male

Ajde red se redat, male
more red se redat,
kochanski sejmeni, mila mamo
kochanski sejmeni.

Ajde kje mi odat, male
ajde kje mi odat,
pokraj Kriva Reka mila male,
pokraj Kriva Reka.

Ajde kje go barat, male
ajde kje go barat
Iljo aramija, mila mamo
Iljo aramija.

Ajde ne mi bilo Iljo
ajde ne mi bilo,
pokraj Kriva Reka, mila mamo
pokraj Kriva Reka.

Ajde tuk' mi bilo Iljo
ajde tuk' mi bilo,
vo Soluna grada, mila male
vo ladna meana.

Ajde Iljo pilo male
ajde Iljo pilo
vino em rakija, mila mamo
vino em rakija.

Ajde go sluzhila male
ajde go sluzhila
moma Makedonka, mila mamo
moma Makedonka.Date added: 02.11.2009
Popularity: 13750
Rating: 4.48 from 25 votes