Ајде кога појдов

Ajde koga pojdov

Ајде кога појдов

Ајде кога појдов, мила мамо,
коњ да појам на кладенец.
Море там' си најдов едно моме,
едно моме, лично убаво.
На, на, на, на, ла, ла, ла, ла.

Ајде очите ѝ черешови
лицето ѝ јасно с'нце.
Мори учи мајко, поучувај,
што да правам да го земам?
На, на, на, на, ла, ла, ла, ла.

Ајде не лудувај, мили синко,
не лудувај по момето.
Море момето е посвршено
во комшии, за Ѓорѓија.
На, на, на, на, ла, ла, ла, ла.

Ајде ќе го грабам, мила мамо
ќе го грабам од Ѓорѓија.
Мори ќе го носам во одаја
во одаја на диванот.
На, на, на, на, ла, ла, ла, ла.

Ajde koga pojdov

Ajde koga pojdov, mila mamo,
konj da pojam na kladenec.
More tam' si najdov edno mome,
edno mome, lichno ubavo.
Na, na, na, na, la, la, la, la.

Ajde ochite ì chereshovi
liceto ì jasno s'nce.
Mori uchi majko, pouchuvaj,
shto da pravam da go zemam?
Na, na, na, na, la, la, la, la.

Ajde ne luduvaj, mili sinko,
ne luduvaj po mometo.
More mometo e posvrsheno
vo komshii, za Gjorgjija.
Na, na, na, na, la, la, la, la.

Ajde kje go grabam, mila mamo
kje go grabam od Gjorgjija.
Mori kje go nosam vo odaja
vo odaja na divanot.
Na, na, na, na, la, la, la, la.Date added: 02.11.2009
Popularity: 7684
Rating: 4.8 from 10 votes