Јанке ле Јанке убава

Janke le Janke ubava

Јанке ле Јанке убава

Јанке ле, Јанке убава,
облечи бела промена.
Облечи бела промена,
па слези Јанке сред село.

Па слези долу сред село,
да видиш чудо големо.
Да видиш оро големо
и да се фатиш на оро.

Не можам брату да дојдам,
нели сме пусто роднина?
Тате и чичо, два брата,
мама и стрина јатрви.
Тате и чичо, два брата,
јас и ти први брачеди.

Јано ле Јанке, убаво
широко поле крај нема.
Широко море крај нема,
ситно камење број нема.
Длабоко море дно нема,
убава Јана род нема.

Janke le Janke ubava

Janke le, Janke ubava,
oblechi bela promena.
Oblechi bela promena,
pa slezi Janke sred selo.

Pa slezi dolu sred selo,
da vidish chudo golemo.
Da vidish oro golemo
i da se fatish na oro.

Ne mozham bratu da dojdam,
neli sme pusto rodnina?
Tate i chicho, dva brata,
mama i strina jatrvi.
Tate i chicho, dva brata,
jas i ti prvi brachedi.

Jano le Janke, ubavo
shiroko pole kraj nema.
Shiroko more kraj nema,
sitno kamenje broj nema.
Dlaboko more dno nema,
ubava Jana rod nema.Date added: 02.11.2009
Popularity: 9028
Rating: 4 from 15 votes