Гена ми појде на чешма

Gena mi pojde na cheshma

Гена ми појде на чешма

Гена ми појде на чешма
стомните да си наполни,
јунак од гора да лади,
раните да му исцели.

Оф, Гено, Гено убава,
донеси вода студена.

Наполни Гена стомните,
накачи патот кон дома,
отвори порте капиџик,
подаде стомне на јунак.

Ах, Гена, Гена убава,
донесе вода студена.

Дигна ми јунак стомнето,
разлади грло јуначко,
поврати снага ајдучка,
однесе Гена во гора.

Ах Гена, Гена убава
однесе јунак во гора.

Gena mi pojde na cheshma

Gena mi pojde na cheshma
stomnite da si napolni,
junak od gora da ladi,
ranite da mu isceli.

Of, Geno, Geno ubava,
donesi voda studena.

Napolni Gena stomnite,
nakachi patot kon doma,
otvori porte kapidzhik,
podade stomne na junak.

Ah, Gena, Gena ubava,
donese voda studena.

Digna mi junak stomneto,
razladi grlo junachko,
povrati snaga ajduchka,
odnese Gena vo gora.

Ah Gena, Gena ubava
odnese junak vo gora.Date added: 02.11.2009
Popularity: 8268
Rating: 4.5 from 10 votes