Ферман дојде од Стамбола

Ferman dojde od Stambola

Ферман дојде од Стамбола

Ај, ферман дојде џанам од Стамбола
телал личит по чаршија,
да се зберат спахиите
се отвори силна војна,
силна војна в' Московија, де.

Ај, спаивчето џанам само се посврши
во четврток зборот тој ми даде,
во сабота свадба ќе прави
во недела војник да оди.

Ај, спаивчето џанам коња ми ружи
невестата диван му стои
и негова стара мајка
диван стоет дробни солзи ронет, де.

Ај, го прашала џанам неговата мајка
ај спаивче ти младо заирче,
коња спремаш каде ти ќе одиш?
Кому ќе оставиш младата невеста
и твојата стара мајка, де?

Ај, ој ти мајко џанам стара мајко,
дел' ме прашаш право ќе ти кажам,
тебе мајко нема да те лажам:
ферман дојде од Стамбола,
телал личит по чаршија,
да се зберат спаиите.
Се отвори силна војна,
силна војна в' Московија, де.

Ferman dojde od Stambola

Aj, ferman dojde dzhanam od Stambola
telal lichit po charshija,
da se zberat spahiite
se otvori silna vojna,
silna vojna v' Moskovija, de.

Aj, spaivcheto dzhanam samo se posvrshi
vo chetvrtok zborot toj mi dade,
vo sabota svadba kje pravi
vo nedela vojnik da odi.

Aj, spaivcheto dzhanam konja mi ruzhi
nevestata divan mu stoi
i negova stara majka
divan stoet drobni solzi ronet, de.

Aj, go prashala dzhanam negovata majka
aj spaivche ti mlado zairche,
konja spremash kade ti kje odish?
Komu kje ostavish mladata nevesta
i tvojata stara majka, de?

Aj, oj ti majko dzhanam stara majko,
del' me prashash pravo kje ti kazham,
tebe majko nema da te lazham:
ferman dojde od Stambola,
telal lichit po charshija,
da se zberat spaiite.
Se otvori silna vojna,
silna vojna v' Moskovija, de.Date added: 02.11.2009
Popularity: 10120
Rating: 4.41 from 22 votes