Дојди мајко испрати ме

Dojdi majko isprati me

Дојди мајко испрати ме

Дојди мајко испрати ме
јас ќе си одам.
Јас ќе одам мила мајко
многу далеку,
оф мајко ле, туѓа туѓина.
Јас ќе одам, мила мајко
туѓа туѓина.

Да ги видам, мила мајко
нашите браќа.
Да запејме, мила мајко
песна убава.
Оф, мајко ле, песна убава,
песна пејме, солзи лејме
за родниот крај.

Кога стигнав, мила мајко
в' туѓа туѓина,
таму сретнав, мила мајко
браќа и сестри.
Оф мајко ле, браќа и сестри
песна пејме, солзи лејме
за родниот крај.

Dojdi majko isprati me

Dojdi majko isprati me
jas kje si odam.
Jas kje odam mila majko
mnogu daleku,
of majko le, tugja tugjina.
Jas kje odam, mila majko
tugja tugjina.

Da gi vidam, mila majko
nashite brakja.
Da zapejme, mila majko
pesna ubava.
Of, majko le, pesna ubava,
pesna pejme, solzi lejme
za rodniot kraj.

Koga stignav, mila majko
v' tugja tugjina,
tamu sretnav, mila majko
brakja i sestri.
Of majko le, brakja i sestri
pesna pejme, solzi lejme
za rodniot kraj.Date added: 02.11.2009
Popularity: 7139
Rating: 4.5 from 4 votes