Добро ми дошле сватовите

Dobro mi doshle svatovite

Добро ми дошле сватовите

Добро ми дошле сватовите
кое добро ми носите?
Ваша ќерка, ваша внука,
а на мене мила снаа.

Ајде, ајде да се напиеме,
рујно вино, лута ракија.
Да сме среќни и весели,
до година на крштевка.

Добро ми дошла невесто, еј,
дали жалиш за мајка ти?
Добро ми дошла невесто, еј,
дали жалиш за татко ти?
Дали жалиш мило братче,
или жалиш мила сестра?

Ајде, ајде да се напиеме,
рујно вино, лута ракија.
Да сме среќни и весели,
до година на крштевка.

Ај сите оро да заиграме,
лесно оро да се вие.
Силна песна да се пее,
в' срце радост да се лее.

Ајде, ајде да се напиеме,
рујно вино, лута ракија.
Да сме среќни и весели,
до година на крштевка.

Dobro mi doshle svatovite

Dobro mi doshle svatovite
koe dobro mi nosite?
Vasha kjerka, vasha vnuka,
a na mene mila snaa.

Ajde, ajde da se napieme,
rujno vino, luta rakija.
Da sme srekjni i veseli,
do godina na krshtevka.

Dobro mi doshla nevesto, ej,
dali zhalish za majka ti?
Dobro mi doshla nevesto, ej,
dali zhalish za tatko ti?
Dali zhalish milo bratche,
ili zhalish mila sestra?

Ajde, ajde da se napieme,
rujno vino, luta rakija.
Da sme srekjni i veseli,
do godina na krshtevka.

Aj site oro da zaigrame,
lesno oro da se vie.
Silna pesna da se pee,
v' srce radost da se lee.

Ajde, ajde da se napieme,
rujno vino, luta rakija.
Da sme srekjni i veseli,
do godina na krshtevka.Date added: 02.11.2009
Popularity: 6883
Rating: 4.6 from 5 votes