Девојко лична румена

Devojko lichna rumena

Девојко лична румена

Девојко лична румена
кој ли те тебе милува?
- Само твојте очи, бре лично момче
со нежен поглед ме милуваат.

Љуби ме, љуби ме
бакнежи врели даруј ми,
за љубов срца живеат
од љубов срца умираат.

Девојко ти ѓаволеста,
ај да ми бидеш невеста?
- Море лично момче, не чекај, дојди
само за тебе јас живеам.

Љуби ме, љуби ме
бакнежи врели даруј ми,
за љубов срца живеат
од љубов срца умираат.

Девојко тенка висока,
остани моја до века.
- Твоја ќе сум, момче, јас љубов врела,
твоја ќе бидам до века.

Љуби ме, љуби ме
бакнежи врели даруј ми,
за љубов срца живеат
од љубов срца умираат.

Devojko lichna rumena

Devojko lichna rumena
koj li te tebe miluva?
- Samo tvojte ochi, bre lichno momche
so nezhen pogled me miluvaat.

Ljubi me, ljubi me
baknezhi vreli daruj mi,
za ljubov srca zhiveat
od ljubov srca umiraat.

Devojko ti gjavolesta,
aj da mi bidesh nevesta?
- More lichno momche, ne chekaj, dojdi
samo za tebe jas zhiveam.

Ljubi me, ljubi me
baknezhi vreli daruj mi,
za ljubov srca zhiveat
od ljubov srca umiraat.

Devojko tenka visoka,
ostani moja do veka.
- Tvoja kje sum, momche, jas ljubov vrela,
tvoja kje bidam do veka.

Ljubi me, ljubi me
baknezhi vreli daruj mi,
za ljubov srca zhiveat
od ljubov srca umiraat.Date added: 02.11.2009
Popularity: 7246
Rating: 4.57 from 7 votes