Дебарцо ти си борбена

Debarco ti si borbena

Дебарцо ти си борбена

Дебарца солзи пророна
за своите славни херои,
Сатеска жално пробучи,
цела со крв се обои.

Дебарцо ти си борбена,
од Ботун сè до Пресека.

За тебе песни ти пеам,
во тебе мирно живеам,
во село славно Сливово,
братство-единство изгради.

Дебарцо ти си борбена,
од Ботун сè до Пресека.

Кога херои гинеа,
на твоите деца мислеа,
дали ќе светне слобода,
во тебе мирно да живеат.

Дебарцо ти си борбена,
од Ботун сè до Пресека.

Славеј Планина запеа
партизански песни херојски,
сонцето кога изгрева,
пред него вие стоите.

Дебарцо ти си борбена,
од Ботун сè до Пресека.

Debarco ti si borbena

Debarca solzi prorona
za svoite slavni heroi,
Sateska zhalno probuchi,
cela so krv se oboi.

Debarco ti si borbena,
od Botun sè do Preseka.

Za tebe pesni ti peam,
vo tebe mirno zhiveam,
vo selo slavno Slivovo,
bratstvo-edinstvo izgradi.

Debarco ti si borbena,
od Botun sè do Preseka.

Koga heroi ginea,
na tvoite deca mislea,
dali kje svetne sloboda,
vo tebe mirno da zhiveat.

Debarco ti si borbena,
od Botun sè do Preseka.

Slavej Planina zapea
partizanski pesni herojski,
sonceto koga izgreva,
pred nego vie stoite.

Debarco ti si borbena,
od Botun sè do Preseka.Date added: 02.11.2009
Popularity: 8212
Rating: 4.11 from 18 votes