Македонијо жална ле мајко

Makedonijo zhalna le majko

Македонијо жална ле мајко

Македонијо, жална ле мајко
доста си страдала,
страдала си, жална ле мајко,
цели пет векови.

Ако сакаш, горо ле мајко
јас да си пораснам,
села ќе соберам ле, мајко
чета ќе направам.

В' планина ќе одам ле мајко
с' душман ќе се бијам,
с' душман ќе се бијам ле мајко
знаме ќе развијам.

На знамето да пише мајко:
„Смрт или слобода“,
смрт или слобода ле, мајко
за Македонија.

Makedonijo zhalna le majko

Makedonijo, zhalna le majko
dosta si stradala,
stradala si, zhalna le majko,
celi pet vekovi.

Ako sakash, goro le majko
jas da si porasnam,
sela kje soberam le, majko
cheta kje napravam.

V' planina kje odam le majko
s' dushman kje se bijam,
s' dushman kje se bijam le majko
zname kje razvijam.

Na znameto da pishe majko:
„Smrt ili sloboda“,
smrt ili sloboda le, majko
za Makedonija.Date added: 02.11.2009
Popularity: 7407
Rating: 4.38 from 8 votes