Гина, Гина лична Гина

Gina, Gina lichna Gina

Гина, Гина лична Гина

Има едно згодно моме
во нашето мало место
едно моме многу лично,
многу лично, симпатично.

Гина, Гина лична Гина
Гина, Гина убавица,
Гина, Гина опа Гина
Гина, Гина убавица.

Снага има како вила
коса долга к'о примена,
очи црни черешови
веѓи морски пијавици.

Гина, Гина лична Гина
Гина, Гина убавица,
Гина, Гина опа Гина
Гина, Гина убавица.

Лице бело к'о синирче
устето ѝ к'о кутивче,
заби бели бисерови
штом се смее сонце грее.

Гина, Гина лична Гина
Гина, Гина убавица,
Гина, Гина опа Гина
Гина, Гина убавица.

Кога појде низ чаршија
старо младо се свртува,
да ја види лична Гина
наша Гина убавица.

Гина, Гина лична Гина
Гина, Гина убавица,
Гина, Гина опа Гина
Гина, Гина убавица.

Gina, Gina lichna Gina

Ima edno zgodno mome
vo nasheto malo mesto
edno mome mnogu lichno,
mnogu lichno, simpatichno.

Gina, Gina lichna Gina
Gina, Gina ubavica,
Gina, Gina opa Gina
Gina, Gina ubavica.

Snaga ima kako vila
kosa dolga k'o primena,
ochi crni chereshovi
vegji morski pijavici.

Gina, Gina lichna Gina
Gina, Gina ubavica,
Gina, Gina opa Gina
Gina, Gina ubavica.

Lice belo k'o sinirche
usteto ì k'o kutivche,
zabi beli biserovi
shtom se smee sonce gree.

Gina, Gina lichna Gina
Gina, Gina ubavica,
Gina, Gina opa Gina
Gina, Gina ubavica.

Koga pojde niz charshija
staro mlado se svrtuva,
da ja vidi lichna Gina
nasha Gina ubavica.

Gina, Gina lichna Gina
Gina, Gina ubavica,
Gina, Gina opa Gina
Gina, Gina ubavica.Date added: 03.06.2009
Popularity: 7539
Rating: 4.38 from 8 votes