Лино моме Лино

Lino mome Lino

Лино моме Лино

Лино моме Лино,
севдалино.
Која вечер Лино,
да ти дојдам?

Море кога сакаш Ѓорѓи
тогаш дојди,
оваа вечер Ѓорѓи
не доаѓај.

Море татко ојде Ѓорѓи
во Солуна
во Солуна Ѓорѓи
на пазарот.

Море кога ојдов мамо
што да видам
Лина стои диван
пред свекрва.

Lino mome Lino

Lino mome Lino,
sevdalino.
Koja vecher Lino,
da ti dojdam?

More koga sakash Gjorgji
togash dojdi,
ovaa vecher Gjorgji
ne doagjaj.

More tatko ojde Gjorgji
vo Soluna
vo Soluna Gjorgji
na pazarot.

More koga ojdov mamo
shto da vidam
Lina stoi divan
pred svekrva.Date added: 17.11.2009
Popularity: 8044
Rating: 4.47 from 15 votes