Давај ме мамо мори давај ме

Davaj me mamo mori davaj me

Давај ме мамо мори давај ме

Давај ме мамо мори давај ме
за тоа лудо младо бекријче.

Не можам ќерко мори, неможам,
болно е, лудо, младо женето,
пред седум, осум ќерко мори години.

Три деца ќерко мори тој има
четврто ќерко мори на срце.

Davaj me mamo mori davaj me

Davaj me mamo mori davaj me
za toa ludo mlado bekrijche.

Ne mozham kjerko mori, nemozham,
bolno e, ludo, mlado zheneto,
pred sedum, osum kjerko mori godini.

Tri deca kjerko mori toj ima
chetvrto kjerko mori na srce.Date added: 08.01.2010
Popularity: 6624
Rating: 3.5 from 12 votes