Оф, оф, аман

Of, of, aman

Оф, оф, аман

Оф, оф, аман, од големите јадови.
Оф, оф, аман, од карцери и затвори.
Три години станаа војник кај служев,
а сега во затвор да лежам.

Не ми е жал, што сме млади осудени.
Не ми е жал што сме млади затворени,
туку ми е жал што се исполни
желбата на наш'те душмани.

Далеку е мојот мили роден крај,
далеку е, преку албанските гори,
пред нас стојат стражари со шмајзери,
ние страдаме од душмани.

Ох, да знае мој'та мајка кај се возам,
Ох, да знае параходот каде броди,
и моторот како жално си брчи,
тешко му е, робијаши вози.

Збогум Илче и со здравје да си одиш,
збогум Илче, немој да ме заборавиш,
поздрави ги наш'те браќа и сестри,
само немој нашите душмани.

Of, of, aman

Of, of, aman, od golemite jadovi.
Of, of, aman, od karceri i zatvori.
Tri godini stanaa vojnik kaj sluzhev,
a sega vo zatvor da lezham.

Ne mi e zhal, shto sme mladi osudeni.
Ne mi e zhal shto sme mladi zatvoreni,
tuku mi e zhal shto se ispolni
zhelbata na nash'te dushmani.

Daleku e mojot mili roden kraj,
daleku e, preku albanskite gori,
pred nas stojat strazhari so shmajzeri,
nie stradame od dushmani.

Oh, da znae moj'ta majka kaj se vozam,
Oh, da znae parahodot kade brodi,
i motorot kako zhalno si brchi,
teshko mu e, robijashi vozi.

Zbogum Ilche i so zdravje da si odish,
zbogum Ilche, nemoj da me zaboravish,
pozdravi gi nash'te brakja i sestri,
samo nemoj nashite dushmani.Date added: 11.02.2010
Popularity: 10465
Rating: 4.46 from 46 votes