Де мори Васе, Васе

De mori Vase, Vase

Де мори Васе, Васе

Де мори Васе, Васе, танко Васе,
ја засукај Васе, бели поли.
Бели поли, Васе, ем ракави.

Де мори засукај, Васе, масен мазник,
ќе ти дојдат, Васе, мили гости.
Осман Бегот, Васе, Генџовчето.

Де мори и со него Васе, и по него,
Делинасу, Васе, Булубаша.
Тебе млада, Васе, да те зема.

Де мори дури речта, Васе, не изрече,
ми дојдова џанам, мили гости.
Осман Бегот, Васе, Генџовчето.

De mori Vase, Vase

De mori Vase, Vase, tanko Vase,
ja zasukaj Vase, beli poli.
Beli poli, Vase, em rakavi.

De mori zasukaj, Vase, masen maznik,
kje ti dojdat, Vase, mili gosti.
Osman Begot, Vase, Gendzhovcheto.

De mori i so nego Vase, i po nego,
Delinasu, Vase, Bulubasha.
Tebe mlada, Vase, da te zema.

De mori duri rechta, Vase, ne izreche,
mi dojdova dzhanam, mili gosti.
Osman Begot, Vase, Gendzhovcheto.Date added: 18.06.2010
Popularity: 7219
Rating: 3.72 from 18 votes