Ајде брала мома бело грозје

Ajde brala moma belo grozje

Ајде брала мома бело грозје

Ајде брала мома бело ми грозје, ем црно.
Брала мома, бело ми грозје,
ем црно, ем црно.
Брала мома бело ми грозје,
ем црно, ем црно.

Ајде наполнила девет ми бочви, со вино.
Наполнила девет ми бочви,
со вино, со вино.
Наполнила девет ми бочви,
со вино, со вино.

Ајде отворила среде друми меана.
Отворила среде друми,
меана, меана.
Отворила среде друми,
меана, меана.

Ајде научил се Дрено, полскиот делија.
Научил се Дрено, полскиот
делија, делија.
Научил се Дрено, полскиот
делија, делија.

Ајде точи вино, немерено, девојче.
Земај пари, неброени,
ѓаволче, ѓаволче.
Земај пари, неброени,
ѓаволче, галапче.

Ajde brala moma belo grozje

Ajde brala moma belo mi grozje, em crno.
Brala moma, belo mi grozje,
em crno, em crno.
Brala moma belo mi grozje,
em crno, em crno.

Ajde napolnila devet mi bochvi, so vino.
Napolnila devet mi bochvi,
so vino, so vino.
Napolnila devet mi bochvi,
so vino, so vino.

Ajde otvorila srede drumi meana.
Otvorila srede drumi,
meana, meana.
Otvorila srede drumi,
meana, meana.

Ajde nauchil se Dreno, polskiot delija.
Nauchil se Dreno, polskiot
delija, delija.
Nauchil se Dreno, polskiot
delija, delija.

Ajde tochi vino, nemereno, devojche.
Zemaj pari, nebroeni,
gjavolche, gjavolche.
Zemaj pari, nebroeni,
gjavolche, galapche.Date added: 13.03.2011
Popularity: 9284
Rating: 4.1 from 10 votes