Што ја нема Цвета мома

Shto ja nema Cveta moma

Што ја нема Цвета мома

Што ја нема Цвета мома,
низ двор да прошета?
Низ двор да прошета Цвета,
боса на налани.
Со налан да тропне Цвета,
со ѓердан да ѕвекне.
Дали болна лежи Цвета,
или болен чува?

Ниту болна лежи Цвета,
ниту болен чува.
Излегла на гумно Цвета,
глава преврзала.
Главата ја боли Цвета,
од жешкото сонце.
- Стани, стани, Цвето моме,
стројници ти дошле.

Стројници ти дошле, Цвето,
стројници скопјани.
- Како дошле, мила мајко,
така нек' си одат.
Јас си имам мила мајко,
либе крушевчанче.
Јас си имам, мила мајко,
либе крушевчанче.

Shto ja nema Cveta moma

Shto ja nema Cveta moma,
niz dvor da prosheta?
Niz dvor da prosheta Cveta,
bosa na nalani.
So nalan da tropne Cveta,
so gjerdan da dzvekne.
Dali bolna lezhi Cveta,
ili bolen chuva?

Nitu bolna lezhi Cveta,
nitu bolen chuva.
Izlegla na gumno Cveta,
glava prevrzala.
Glavata ja boli Cveta,
od zheshkoto sonce.
- Stani, stani, Cveto mome,
strojnici ti doshle.

Strojnici ti doshle, Cveto,
strojnici skopjani.
- Kako doshle, mila majko,
taka nek' si odat.
Jas si imam mila majko,
libe krushevchanche.
Jas si imam, mila majko,
libe krushevchanche.Date added: 03.06.2009
Popularity: 10599
Rating: 4.28 from 18 votes