А бре Ѓоре, лажго Ѓоре

A bre Gjore, lazhgo Gjore

А бре Ѓоре, лажго Ѓоре

А бре Ѓоре, Ѓоре, лажго Ѓоре,
абре Ѓоре, лажго Ѓоре,
кога уста ќе отвориш море,
мора лага да прозбориш,
кога уста ќе затвориш, море,
тогај нова лага кроиш.

А бре Ѓоре, Ѓоре, лажго Ѓоре,
абре Ѓоре, лажго Ѓоре,
на моми се фалиш, збориш море,
дека имаш нова куќа,
а ти немаш ни копшара море,
а камо ли нова куќа.

А бре Ѓоре, Ѓоре, лажго Ѓоре,
абре Ѓоре, лажго Ѓоре,
на моми се фалиш, збориш море,
дека имаш врана коња,
а ти немаш ни криво магаре,
а камоли врана коња.

А бре Ѓоре, Ѓоре, лажго Ѓоре,
абре Ѓоре, лажго Ѓоре,
на моми се фалиш, збориш море,
дека имаш триста овци,
а ти немаш триста вошки, море,
а камо ли триста овци.

A bre Gjore, lazhgo Gjore

A bre Gjore, Gjore, lazhgo Gjore,
abre Gjore, lazhgo Gjore,
koga usta kje otvorish more,
mora laga da prozborish,
koga usta kje zatvorish, more,
togaj nova laga kroish.

A bre Gjore, Gjore, lazhgo Gjore,
abre Gjore, lazhgo Gjore,
na momi se falish, zborish more,
deka imash nova kukja,
a ti nemash ni kopshara more,
a kamo li nova kukja.

A bre Gjore, Gjore, lazhgo Gjore,
abre Gjore, lazhgo Gjore,
na momi se falish, zborish more,
deka imash vrana konja,
a ti nemash ni krivo magare,
a kamoli vrana konja.

A bre Gjore, Gjore, lazhgo Gjore,
abre Gjore, lazhgo Gjore,
na momi se falish, zborish more,
deka imash trista ovci,
a ti nemash trista voshki, more,
a kamo li trista ovci.Date added: 02.04.2011
Popularity: 9489
Rating: 3.47 from 47 votes