Ајде чиво ли е она девојче

Ajde chivo li e ona devojche

Ајде чиво ли е она девојче

Ајде чиво ли е она девојче
во наш'то градинче, леле,
во наш'то градинче?
Што ми растурило русана коса,
од рамо на рамо, леле,
од рамо на рамо?

Ајде како овчар рудоно стадо
од брега на брега, леле,
од брега на брега.
Ајде изим давај, стара бре мајко,
дали да го земам, леле,
дали да го земам?

Море изим имаш мили бре синко,
појди побарај ја, леле,
појди побарај ја.
Ајде вода ја однесло, бре синко,
тебе ја донесло, леле,
тебе ја донесло.

Море пари давам, ич не ги жалам,
само да ја земам, леле,
само да ја земам.
Ајде пари давам, сè жолти дукати,
само да ја земам, леле,
само даја земам.

Ajde chivo li e ona devojche

Ajde chivo li e ona devojche
vo nash'to gradinche, lele,
vo nash'to gradinche?
Shto mi rasturilo rusana kosa,
od ramo na ramo, lele,
od ramo na ramo?

Ajde kako ovchar rudono stado
od brega na brega, lele,
od brega na brega.
Ajde izim davaj, stara bre majko,
dali da go zemam, lele,
dali da go zemam?

More izim imash mili bre sinko,
pojdi pobaraj ja, lele,
pojdi pobaraj ja.
Ajde voda ja odneslo, bre sinko,
tebe ja doneslo, lele,
tebe ja doneslo.

More pari davam, ich ne gi zhalam,
samo da ja zemam, lele,
samo da ja zemam.
Ajde pari davam, sè zholti dukati,
samo da ja zemam, lele,
samo daja zemam.Date added: 04.09.2011
Popularity: 8955
Rating: 4.03 from 31 votes