Мајка има едно чедо

Majka ima edno chedo

Мајка има едно чедо

Мајка има едно чедо,
едно чедо, мајка, за женење.
Луто мајка, се налути,
и него го, мајка, проколнала.

Немој мајко, не ме колни,
не сум дете, мајко, за колнење.
Не сум дете за колнење,
тук' сум дете, мајко, за женење.

Седумдесет села шетав,
осумдесет, мајко, моми љубев.
Осумдесет моми љубев,
деведесет мајко, китки носев.

Сите китки овенаа,
само една, мајко, процветала.
Само една процветала,
таја беше, мајко, од Бојана.

Majka ima edno chedo

Majka ima edno chedo,
edno chedo, majka, za zhenenje.
Luto majka, se naluti,
i nego go, majka, prokolnala.

Nemoj majko, ne me kolni,
ne sum dete, majko, za kolnenje.
Ne sum dete za kolnenje,
tuk' sum dete, majko, za zhenenje.

Sedumdeset sela shetav,
osumdeset, majko, momi ljubev.
Osumdeset momi ljubev,
devedeset majko, kitki nosev.

Site kitki ovenaa,
samo edna, majko, procvetala.
Samo edna procvetala,
taja beshe, majko, od Bojana.Date added: 04.09.2011
Popularity: 8262
Rating: 4.59 from 17 votes