Развивај горо зелена

Razvivaj goro zelena

Развивај горо зелена

Развивај горо, горо зелена,
направи сенки, сенки дебели,
направи сенки, сенки дебели.
Оздола иде Делчев војвода,
со седумдесет седум јунаци,
со седумдесет седум јунаци.

Право ми трга Солунско поле,
Солунско поле, поле широко,
Солунско поле, поле широко.
Редум по редум, евеј се редат,
како да поминат, бегој чифлици,
како да поминат, бегови чифлици.

Па ми и догледа младото бегче
и си нарамува пушка на рамо,
и си нарамува пушка на рамо.
И на гората вели, говори:
- Развивај горо, горо зелена,
развивај горо, горо зелена.

Направи шума, шума зелена,
и јас да одам в' гора зелена,
потера да дадам за Делчев војвода.

Razvivaj goro zelena

Razvivaj goro, goro zelena,
napravi senki, senki debeli,
napravi senki, senki debeli.
Ozdola ide Delchev vojvoda,
so sedumdeset sedum junaci,
so sedumdeset sedum junaci.

Pravo mi trga Solunsko pole,
Solunsko pole, pole shiroko,
Solunsko pole, pole shiroko.
Redum po redum, evej se redat,
kako da pominat, begoj chiflici,
kako da pominat, begovi chiflici.

Pa mi i dogleda mladoto begche
i si naramuva pushka na ramo,
i si naramuva pushka na ramo.
I na gorata veli, govori:
- Razvivaj goro, goro zelena,
razvivaj goro, goro zelena.

Napravi shuma, shuma zelena,
i jas da odam v' gora zelena,
potera da dadam za Delchev vojvoda.Date added: 22.11.2011
Popularity: 3872
Rating: 3.63 from 16 votes