Развивај горо зелена

Razvivaj goro zelena

Развивај горо зелена

Развивај горо зелена,
развивај Малеш планино, Македонијо,
тука е Делчев војвода.
Оддолу иде бегчето
со четворица сејмени, Македонијо,
со четворица сејмени.

Делчев ми викна, довикна:
- Бегчето живо фатете, Македонијо,
бегчето живо фатете!
Бегчето Делчев замоли:
- Немој ме младо погубвај, Македонијо,
комити нема да гонам.

Razvivaj goro zelena

Razvivaj goro zelena,
razvivaj Malesh planino, Makedonijo,
tuka e Delchev vojvoda.
Oddolu ide begcheto
so chetvorica sejmeni, Makedonijo,
so chetvorica sejmeni.

Delchev mi vikna, dovikna:
- Begcheto zhivo fatete, Makedonijo,
begcheto zhivo fatete!
Begcheto Delchev zamoli:
- Nemoj me mlado pogubvaj, Makedonijo,
komiti nema da gonam.Date added: 22.11.2011
Popularity: 2737
Rating: 3.21 from 14 votes