Собрале ми се

Sobrale mi se

Собрале ми се

Собрале ми се, набрале, леле
на тоа брдо високо.
На тоа брдо високо, леле,
во Серско поле широко.

Тој Гоце Делчев војвода, леле,
со неговата дружина.
Дејгиди Делчев, војвода, леле,
дејгиди силна Македонијо.

Ти ни умираш блазе ле, леле,
на кој оставаш твојта дружина?
На кој оставаш твојта дружина, леле,
дружина млади комити.

Јас те оставам, верна дружно, леле,
на војводата Јане Сандански.
Дејгиди Делчев војвода, леле,
дејгиди силна Македонијо.

Прва бомба фрли Јане Сандански, леле
втора бомба фрли Тодор Паница.
Гледајте врагот, верна дружино,
стрелајте право на душманите.

Дејгиди Делчев војвода, леле,
дејгиди силна Македонијо.
Дејгиди Делчев војвода, леле,
дејгиди силна Македонијо.

Sobrale mi se

Sobrale mi se, nabrale, lele
na toa brdo visoko.
Na toa brdo visoko, lele,
vo Sersko pole shiroko.

Toj Goce Delchev vojvoda, lele,
so negovata druzhina.
Dejgidi Delchev, vojvoda, lele,
dejgidi silna Makedonijo.

Ti ni umirash blaze le, lele,
na koj ostavash tvojta druzhina?
Na koj ostavash tvojta druzhina, lele,
druzhina mladi komiti.

Jas te ostavam, verna druzhno, lele,
na vojvodata Jane Sandanski.
Dejgidi Delchev vojvoda, lele,
dejgidi silna Makedonijo.

Prva bomba frli Jane Sandanski, lele
vtora bomba frli Todor Panica.
Gledajte vragot, verna druzhino,
strelajte pravo na dushmanite.

Dejgidi Delchev vojvoda, lele,
dejgidi silna Makedonijo.
Dejgidi Delchev vojvoda, lele,
dejgidi silna Makedonijo.Date added: 01.12.2011
Popularity: 4092
Rating: 4.71 from 7 votes