Оф бре, Стојане

Of bre, Stojane

Оф бре, Стојане

- Оф бре, Стојане, сине Стојане,
свршеницата ти се омажи.
- Оф леле, мале, стара ле мале,
нека се мажи, нека се жени.

Јас ќе си одам в' гора зелена,
в' гора зелена, да се обесам.
Или ќе одам во река Вардар,
во река Вардар да се удавам.

- Оф бре Стојане, сине Стојане,
оф бре Стојане, сине Стојане,
зошто да идеш в' гора зелена,
в' гора зелена, да се обесиш?

Јас ќе си одам в' града Битола,
ќе ти посвршам зенгин вдовица.
Ќе ти посвршам зенгин вдовица,
дилбер Марика е миразџика.

- Оф леле, мале, стара ле мале,
оф леле, мале, стара ле мале,
ја ти ја нејќам дилбер Марика,
јас си го сакам моето либе.


Забелешка: „зенгин“ значи богата, а „дилбер“ значи убава.

Of bre, Stojane

- Of bre, Stojane, sine Stojane,
svrshenicata ti se omazhi.
- Of lele, male, stara le male,
neka se mazhi, neka se zheni.

Jas kje si odam v' gora zelena,
v' gora zelena, da se obesam.
Ili kje odam vo reka Vardar,
vo reka Vardar da se udavam.

- Of bre Stojane, sine Stojane,
of bre Stojane, sine Stojane,
zoshto da idesh v' gora zelena,
v' gora zelena, da se obesish?

Jas kje si odam v' grada Bitola,
kje ti posvrsham zengin vdovica.
Kje ti posvrsham zengin vdovica,
dilber Marika e mirazdzhika.

- Of lele, male, stara le male,
of lele, male, stara le male,
ja ti ja nejkjam dilber Marika,
jas si go sakam moeto libe.


Zabeleshka: „zengin“ znachi bogata, a „dilber“ znachi ubava.Date added: 01.12.2011
Popularity: 6893
Rating: 4.55 from 11 votes