Марика на стол седеше

Marika na stol sedeshe

Марика на стол седеше

Марика на стол седеше, оф, аман.
Марика на стол седеше,
љубовно писмо читаше,
дробни си солзи ронеше.

Мајка Марика прашаше, оф, аман.
Мајка Марика прашаше:
- Зошто, Марике, си плачеш,
зошто си читаш, ем плачеш?

- Писмо сум, мајко, добила, оф, аман.
писмо сум, мајко, добила,
од бојно поле Солунско,
од мојто либе сакано.

Писмо ми пише либето, оф, аман.
Писмо ми пише либето,
либето ми е ранено
од тие клети душмани.

Marika na stol sedeshe

Marika na stol sedeshe, of, aman.
Marika na stol sedeshe,
ljubovno pismo chitashe,
drobni si solzi roneshe.

Majka Marika prashashe, of, aman.
Majka Marika prashashe:
- Zoshto, Marike, si plachesh,
zoshto si chitash, em plachesh?

- Pismo sum, majko, dobila, of, aman.
pismo sum, majko, dobila,
od bojno pole Solunsko,
od mojto libe sakano.

Pismo mi pishe libeto, of, aman.
Pismo mi pishe libeto,
libeto mi e raneno
od tie kleti dushmani.Date added: 03.06.2009
Popularity: 6745
Rating: 4.2 from 5 votes