Не пиј Недо рујно вино

Ne pij Nedo rujno vino

Не пиј Недо рујно вино

Не пиј Недо, леле, рујно вино,
ајде од виното, Недо, глава боле.

Не ме боле, мале, од виното,
ајде, тук' ме боле, мале, од јадове.

Од јадове, мале, Стојенове,
ајде, Стојан беќар, мале, ме сакаше.

Ме сакаше, мале, не ме зеде,
ајде, тук' ја зеде, мале, тенка Стојна.

Ne pij Nedo rujno vino

Ne pij Nedo, lele, rujno vino,
ajde od vinoto, Nedo, glava bole.

Ne me bole, male, od vinoto,
ajde, tuk' me bole, male, od jadove.

Od jadove, male, Stojenove,
ajde, Stojan bekjar, male, me sakashe.

Me sakashe, male, ne me zede,
ajde, tuk' ja zede, male, tenka Stojna.Date added: 02.12.2011
Popularity: 4098
Rating: 4.67 from 9 votes