Невеста иди од вода

Nevesta idi od voda

Невеста иди од вода

Невеста иди од вода,
војниче иди од војска.
- Невесто, црвен трендафил,
дај вода да се напијам.

Дај вода да се напијам,
срцево да си разладам.
Срцево да си разладам,
устето да си натопам.

Устето да си натопам,
до две-три думи да кажам.
- Момчето ти е убито
горе на Иван Планина.

- Војниче, младо војниче,
ај да ме таму однесеш?
Година да му направам,
коските да му ги соберам.

Nevesta idi od voda

Nevesta idi od voda,
vojniche idi od vojska.
- Nevesto, crven trendafil,
daj voda da se napijam.

Daj voda da se napijam,
srcevo da si razladam.
Srcevo da si razladam,
usteto da si natopam.

Usteto da si natopam,
do dve-tri dumi da kazham.
- Momcheto ti e ubito
gore na Ivan Planina.

- Vojniche, mlado vojniche,
aj da me tamu odnesesh?
Godina da mu napravam,
koskite da mu gi soberam.Date added: 02.12.2011
Popularity: 3754
Rating: 4.2 from 5 votes