Петре гајдаџијата

Petre gajdadzhijata

Петре гајдаџијата

Бате Петре засвири, засвири со гајдата,
бате Петре засвири, засвири со гајдата,
дај-ду-ру-ду-лу ли-ди-лид, засвири со гајдата.
Еј, еј, бате Петре гајдаџи, засвири со гајдата,
бате Петре засвири, оро да заиграме.

Цело село станало, на оро се фанало,
цело село станало, на оро се фанало,
дај-ду-ру-ду-лу ли-ди-лид, на оро се фанало.
Еј, еј, бате Петре гајдаџи, засвири со гајдата,
бате Петре засвири, оро да заиграме.

Сите моми дојдоа, на оро се фанаа,
и ергени дојдоа, и они се фанаја,
дај-ду-ру-ду-лу ли-ди-лид, и они се фанаа.
Еј, еј, бате Петре гајдаџи, засвири со гајдата,
бате Петре засвири, оро да заиграме.

Сите си се фанаја, мојто лидо не дојде,
мојто лидо не дојде, оро да ми поведе,
дај-ду-ру-ду-лу ли-ди-лид, оро да ми поведе.
Еј, еј, бате Петре гајдаџи, засвири со гајдата,
бате Петре засвири, оро да заиграме.

Petre gajdadzhijata

Bate Petre zasviri, zasviri so gajdata,
bate Petre zasviri, zasviri so gajdata,
daj-du-ru-du-lu li-di-lid, zasviri so gajdata.
Ej, ej, bate Petre gajdadzhi, zasviri so gajdata,
bate Petre zasviri, oro da zaigrame.

Celo selo stanalo, na oro se fanalo,
celo selo stanalo, na oro se fanalo,
daj-du-ru-du-lu li-di-lid, na oro se fanalo.
Ej, ej, bate Petre gajdadzhi, zasviri so gajdata,
bate Petre zasviri, oro da zaigrame.

Site momi dojdoa, na oro se fanaa,
i ergeni dojdoa, i oni se fanaja,
daj-du-ru-du-lu li-di-lid, i oni se fanaa.
Ej, ej, bate Petre gajdadzhi, zasviri so gajdata,
bate Petre zasviri, oro da zaigrame.

Site si se fanaja, mojto lido ne dojde,
mojto lido ne dojde, oro da mi povede,
daj-du-ru-du-lu li-di-lid, oro da mi povede.
Ej, ej, bate Petre gajdadzhi, zasviri so gajdata,
bate Petre zasviri, oro da zaigrame.Date added: 06.12.2011
Popularity: 4331
Rating: 4.2 from 10 votes