Стар бел дедо овци пасе

Star bel dedo ovci pase

Стар бел дедо овци пасе

Стар бел дедо овци пасе
горе на Пирина.
Стадото му кротко пасе
трева детелина.

Стари дедо с' кавал свири
свири и нарежда:
- Де е Гоце, де е Јане,
нашите војводи?

Де е Гоце, де е Јане
нашиот цар пирински?
Знамето ни да развеат
за Македонија.

Star bel dedo ovci pase

Star bel dedo ovci pase
gore na Pirina.
Stadoto mu krotko pase
treva detelina.

Stari dedo s' kaval sviri
sviri i narezhda:
- De e Goce, de e Jane,
nashite vojvodi?

De e Goce, de e Jane
nashiot car pirinski?
Znameto ni da razveat
za Makedonija.Date added: 25.01.2012
Popularity: 5648
Rating: 4.19 from 16 votes