Јаничари одат, мамо

Janichari odat, mamo

Јаничари одат, мамо

Јаничари одат, мамо
од село во село,
голем зулум прават,
машки деца земаат мамо,
земаат, потурчуваат,
млади моми, грабаат мамо,
анами ги прават.

Зеле ми го, зеле мамо,
Стојана на мајка,
зеле и одвеле,
а Стојан ми беше, мамо,
единец на мајка.
А Стојан ми беше, мамо,
единец на мајка.

Плакала е многу време
Стојанова мајка,
сè за Стојана плачеше,
косите ѝ побелеле,
очите ѝ истекле.
Косите ѝ побелеле,
очите ѝ истекле.

Janichari odat, mamo

Janichari odat, mamo
od selo vo selo,
golem zulum pravat,
mashki deca zemaat mamo,
zemaat, poturchuvaat,
mladi momi, grabaat mamo,
anami gi pravat.

Zele mi go, zele mamo,
Stojana na majka,
zele i odvele,
a Stojan mi beshe, mamo,
edinec na majka.
A Stojan mi beshe, mamo,
edinec na majka.

Plakala e mnogu vreme
Stojanova majka,
sè za Stojana placheshe,
kosite ì pobelele,
ochite ì istekle.
Kosite ì pobelele,
ochite ì istekle.Date added: 11.04.2012
Popularity: 7107
Rating: 3.91 from 34 votes