Темен се облак зададе

Temen se oblak zadade

Темен се облак зададе

Темен се облак зададе
на врв Пелистер планина.
Под облак орле леташе,
црвено знаме носеше,
крвави солзи ронеше.

Орлето грачи, говори:
- „Станвајте, браќа, не спијте,
од сон се разбудувајте!
Турчин реформи не дава,
купува пушки мамѕери
сос долги бојни ножови!
Станвајте, браќа, не спијте,
сос него да се биеме!“

На врв Пелистер планина
над четничката рамнина,
кај Пупучево кладенче,
там' седеја три војводи,
три војводи за слобода.

Први војвода ми беше
тој Даме Груев војвода;
втори војвода ми беше
војвода Алексо Турунџов;
трети војвода ми беше
војвода Ѓурчин Сланчанец.

Војвода Гурчин Сланчанец
в' раце ми држи дуљбија.
Рипна Алексо на нозе
и зеде да ми зборува:
- „Слушајте, браќа војводи,
што збор зборува орлето,
солзи крвави ми рони,
в уста ми носи знамето“.

Орлето грачи, говори:
„Четите да ѝ збериме
горе Пелистер планина“.
Рипна Сланчанец на нозе,
в' раце ми држи дуљбија,
се тој ми гледа низ поле,
низ тоа поле Битолско.

Едно ми време догледа,
догледа силна потера:
Сите сос' бели атови,
сите сос' пушки мамѕери
и с' тие долги ножови.

Рипна ми Груев на нозе,
в раце ми зеде малихер,
двајсипет пати испука,
дур' да се зберат четите.

Дофтасаја ми четите
на чело с' Ѓорѓи Сугарев
сос' триста души кумити
горе в' Пелистер планина.
Таму се тие удрија,
ситички и загубија,
ни еден жив не се врати.

Даме ми распна знамето,
под знаме собра четници,
голем подарок им даде,
зашчо се братски бореа,
ни еден не се издаде.

Temen se oblak zadade

Temen se oblak zadade
na vrv Pelister planina.
Pod oblak orle letashe,
crveno zname noseshe,
krvavi solzi roneshe.

Orleto grachi, govori:
- „Stanvajte, brakja, ne spijte,
od son se razbuduvajte!
Turchin reformi ne dava,
kupuva pushki mamdzeri
sos dolgi bojni nozhovi!
Stanvajte, brakja, ne spijte,
sos nego da se bieme!“

Na vrv Pelister planina
nad chetnichkata ramnina,
kaj Pupuchevo kladenche,
tam' sedeja tri vojvodi,
tri vojvodi za sloboda.

Prvi vojvoda mi beshe
toj Dame Gruev vojvoda;
vtori vojvoda mi beshe
vojvoda Alekso Turundzhov;
treti vojvoda mi beshe
vojvoda Gjurchin Slanchanec.

Vojvoda Gurchin Slanchanec
v' race mi drzhi duljbija.
Ripna Alekso na noze
i zede da mi zboruva:
- „Slushajte, brakja vojvodi,
shto zbor zboruva orleto,
solzi krvavi mi roni,
v usta mi nosi znameto“.

Orleto grachi, govori:
„Chetite da ì zberime
gore Pelister planina“.
Ripna Slanchanec na noze,
v' race mi drzhi duljbija,
se toj mi gleda niz pole,
niz toa pole Bitolsko.

Edno mi vreme dogleda,
dogleda silna potera:
Site sos' beli atovi,
site sos' pushki mamdzeri
i s' tie dolgi nozhovi.

Ripna mi Gruev na noze,
v race mi zede maliher,
dvajsipet pati ispuka,
dur' da se zberat chetite.

Doftasaja mi chetite
na chelo s' Gjorgji Sugarev
sos' trista dushi kumiti
gore v' Pelister planina.
Tamu se tie udrija,
sitichki i zagubija,
ni eden zhiv ne se vrati.

Dame mi raspna znameto,
pod zname sobra chetnici,
golem podarok im dade,
zashcho se bratski borea,
ni eden ne se izdade.Date added: 24.06.2012
Popularity: 3976
Rating: 4.65 from 48 votes