Т’мна м’гла по полето

T’mna m’gla po poleto

Т’мна м’гла по полето

Т'мна м'гла, мале, по полето,
мене туга, мале, на срцето,
з' едно лудо, мале, од селото.

З' едно лудо, мале, од селото,
близу, близу мале, во комшијете,
плот нè дели, мале, дворовите.

Плот нè дели, мале, дворовите,
ѕид нè дели, мале, одајете.


(Друга верзија)

Магла пада нане

Магла падна мамо,
по полето.
Тага мене мамо,
на срцето,
за едно моме, мамо,
во комшии.

Плет ни дели, мамо,
двориштата.
Ѕид ни дели, мамо,
чардаците,
китка дели, мамо,
образите.

Ил' ме жени, мамо,
ил' ме доми.
пуста младост, мамо,
не се трпи.

Не е огин, мамо,
да прегори.
Не е вода, мамо,
да претече.

Ако не ме жениш,
нит' ме домиш,
ќе се фрлам, мамо,
в матен Вардар.

T’mna m’gla po poleto

T'mna m'gla, male, po poleto,
mene tuga, male, na srceto,
z' edno ludo, male, od seloto.

Z' edno ludo, male, od seloto,
blizu, blizu male, vo komshijete,
plot nè deli, male, dvorovite.

Plot nè deli, male, dvorovite,
dzid nè deli, male, odajete.


(Druga verzija)

Magla pada nane

Magla padna mamo,
po poleto.
Taga mene mamo,
na srceto,
za edno mome, mamo,
vo komshii.

Plet ni deli, mamo,
dvorishtata.
Dzid ni deli, mamo,
chardacite,
kitka deli, mamo,
obrazite.

Il' me zheni, mamo,
il' me domi.
pusta mladost, mamo,
ne se trpi.

Ne e ogin, mamo,
da pregori.
Ne e voda, mamo,
da preteche.

Ako ne me zhenish,
nit' me domish,
kje se frlam, mamo,
v maten Vardar.Date added: 03.06.2009
Popularity: 6731
Rating: 3.2 from 5 votes