Ѓорѓи и Елена

Gjorgji i Elena

Ѓорѓи и Елена

(Скришно се Лена армаса)

Ко се Елена армаса
за Ѓорги Трендафилчето,
Ѓорги Елена остави,
преку гр'ница префрли.

Луто го Лена прек'лна:
- Да дади Господ, бре Ѓорги,
да дади Господ, бре Ѓорги,
сајбија бој да отвори.

Сајбија бој да отвори,
девет куршуми да пукни.
Девет куршуми да пукни,
десетио Ѓорги да удри.

Ѓорги Елена побара:
- Дека си Лено, дека си.
Дека си Лено, дека си,
сега при мене да дојдиш?

Сега при мене да дојдиш,
љутите рани да миеш.
Лутите рани да миеш,
крвави крпи да периш.

Gjorgji i Elena

(Skrishno se Lena armasa)

Ko se Elena armasa
za Gjorgi Trendafilcheto,
Gjorgi Elena ostavi,
preku gr'nica prefrli.

Luto go Lena prek'lna:
- Da dadi Gospod, bre Gjorgi,
da dadi Gospod, bre Gjorgi,
sajbija boj da otvori.

Sajbija boj da otvori,
devet kurshumi da pukni.
Devet kurshumi da pukni,
desetio Gjorgi da udri.

Gjorgi Elena pobara:
- Deka si Leno, deka si.
Deka si Leno, deka si,
sega pri mene da dojdish?

Sega pri mene da dojdish,
ljutite rani da miesh.
Lutite rani da miesh,
krvavi krpi da perish.Date added: 24.09.2012
Popularity: 4269
Rating: 4.17 from 12 votes