Бегала Мара, бегала

Begala Mara, begala

Бегала Мара, бегала

Бегала Мара, бегала,
од таја љута море свекрва.
Остави Мара, остави
машкото дете, Мара, у љуљка.

Бегала Мара, бегала,
през девет-десет, море, градове.
Печали Мара, печали,
петнајсет бели, море, овчари,
и петстотини бели овчички.

Киниса Мара, киниса,
отера Мара, море, стадото,
наближи Мара селото.
Наближи Мара селото,
на среќа иде, море, млад Стојан.

- Стојане џанам, Стојане,
дали е жива, Стојан, мајка ти?
Дали е жива мајка ти
и машко дете, море, у љуљка?

- Кога е Мара бегала,
тогај ми мајка море умрела
и машко дете, море, у љуљка.

- Стојане море, стопане,
нели ме мене, море, познаваш?

Begala Mara, begala

Begala Mara, begala,
od taja ljuta more svekrva.
Ostavi Mara, ostavi
mashkoto dete, Mara, u ljuljka.

Begala Mara, begala,
prez devet-deset, more, gradove.
Pechali Mara, pechali,
petnajset beli, more, ovchari,
i petstotini beli ovchichki.

Kinisa Mara, kinisa,
otera Mara, more, stadoto,
nablizhi Mara seloto.
Nablizhi Mara seloto,
na srekja ide, more, mlad Stojan.

- Stojane dzhanam, Stojane,
dali e zhiva, Stojan, majka ti?
Dali e zhiva majka ti
i mashko dete, more, u ljuljka?

- Koga e Mara begala,
togaj mi majka more umrela
i mashko dete, more, u ljuljka.

- Stojane more, stopane,
neli me mene, more, poznavash?Date added: 13.12.2012
Popularity: 3480
Rating: 4.33 from 3 votes