Еј, море мажу

Ej, more mazhu

Еј, море мажу

- Еј, море мажу, море манџија
море личен ти ?,
кажи ми мажу што ти се јаде,
да си повечераме?

- Еј мори млада, лична Илчовице,
моја прва севдо голема,
мене ми се јаде пресна погача
што невеста месила,
мене ми се јаде печена кокошка
уште непронесена.

- И нас ни се јаде пресна погача
што невеста месила,
и нас ни се јаде печена кокошка
уште непронесена.

Еј море мажу, море манџија
море личен ти ?,
кажи ми мажу што ти се пие,
да си се напиеме?

- Еј мори млада, лична Илчовице,
моја прва севдо голема,
мене ми се пие лута ракија
пет години лежана,
мене ми се пие тригодишно вино
три пати преточено.

- И нас ни се пие лута ракија
пет години лежана,
и нас ни се пие тригодишно вино
три пати преточено.


 -- друга верзија --

Ах море мажу, мил домаќин,
јас ќе ти умрам.
Ах мори жено, жалба ми падна,
кажи што ти се стори?
Ах мори жено, жалба ми падна,
кажи што ти се јаде?

Мене ми се јаде пресна погача,
шо невеста месила.
Мене ми се јаде печена кокошка,
уште не пронесена.
Мене ми се пие тригодишно вино,
три пати преточено.

Јас ти слегов долу во избата,
каде стојат дрвата,
па си зедов една суровица,
уште недокастрена,
десет пати удри, еднаш брои,
уште недокастрена.

Еве ти жено пресна погача,
шо невеста месила.
Еве ти жено печена кокошка,
уште не пронесена.
Еве ти жено тригодишно вино,
три пати преточено.

Ej, more mazhu

- Ej, more mazhu, more mandzhija
more lichen ti ?,
kazhi mi mazhu shto ti se jade,
da si povecherame?

- Ej mori mlada, lichna Ilchovice,
moja prva sevdo golema,
mene mi se jade presna pogacha
shto nevesta mesila,
mene mi se jade pechena kokoshka
ushte nepronesena.

- I nas ni se jade presna pogacha
shto nevesta mesila,
i nas ni se jade pechena kokoshka
ushte nepronesena.

Ej more mazhu, more mandzhija
more lichen ti ?,
kazhi mi mazhu shto ti se pie,
da si se napieme?

- Ej mori mlada, lichna Ilchovice,
moja prva sevdo golema,
mene mi se pie luta rakija
pet godini lezhana,
mene mi se pie trigodishno vino
tri pati pretocheno.

- I nas ni se pie luta rakija
pet godini lezhana,
i nas ni se pie trigodishno vino
tri pati pretocheno.


 -- druga verzija --

Ah more mazhu, mil domakjin,
jas kje ti umram.
Ah mori zheno, zhalba mi padna,
kazhi shto ti se stori?
Ah mori zheno, zhalba mi padna,
kazhi shto ti se jade?

Mene mi se jade presna pogacha,
sho nevesta mesila.
Mene mi se jade pechena kokoshka,
ushte ne pronesena.
Mene mi se pie trigodishno vino,
tri pati pretocheno.

Jas ti slegov dolu vo izbata,
kade stojat drvata,
pa si zedov edna surovica,
ushte nedokastrena,
deset pati udri, ednash broi,
ushte nedokastrena.

Eve ti zheno presna pogacha,
sho nevesta mesila.
Eve ti zheno pechena kokoshka,
ushte ne pronesena.
Eve ti zheno trigodishno vino,
tri pati pretocheno.Date added: 28.01.2013
Popularity: 3234
Rating: 4.33 from 3 votes