Чува мајка до две лути ќерки

Chuva majka do dve luti kjerki

Чува мајка до две лути ќерки

Чува мајка до две лути ќерки,
т'нко преле, па се луто колнат:
- Ој ти сестро, помала сестрице,
ти од срце рода да си немаш.

- Ој ти сестро, постара сестрице,
ти од срце рода да си имаш.
Да си имаш девет мили сина,
да си имаш, да си ги ожениш.

Ред да дојде војска да ги пратиш,
па да пукне пушка одненада.
Да ти удри девет мили сина,
да ти удри, да ти ги отепа.

Да остави девет мили снаи,
девет снаи, девет удовици.
Што ми биле девет мили снаи,
девет снаи, девет удовици,
удовици, црни кукавици.

Chuva majka do dve luti kjerki

Chuva majka do dve luti kjerki,
t'nko prele, pa se luto kolnat:
- Oj ti sestro, pomala sestrice,
ti od srce roda da si nemash.

- Oj ti sestro, postara sestrice,
ti od srce roda da si imash.
Da si imash devet mili sina,
da si imash, da si gi ozhenish.

Red da dojde vojska da gi pratish,
pa da pukne pushka odnenada.
Da ti udri devet mili sina,
da ti udri, da ti gi otepa.

Da ostavi devet mili snai,
devet snai, devet udovici.
Shto mi bile devet mili snai,
devet snai, devet udovici,
udovici, crni kukavici.Date added: 14.02.2013
Popularity: 3153
Rating: 3.75 from 8 votes