Еј ти Недо море, бела Недо

Ej ti Nedo more, bela Nedo

Еј ти Недо море, бела Недо

Еј ди, Недо мори, бела Недо,
што си толку Недо поранила?

Што си толку Недо поранила?
Чешма, ли, нема Недо во селото?

Има, има, лудо, как' да нема.
У селото, лудо, крај мегданот.

У селото, лудо, крај мегданот,
клети луѓе, лудо, омрсиле,
од дете крв, лудо, попрскале.

Ej ti Nedo more, bela Nedo

Ej di, Nedo mori, bela Nedo,
shto si tolku Nedo poranila?

Shto si tolku Nedo poranila?
Cheshma, li, nema Nedo vo seloto?

Ima, ima, ludo, kak' da nema.
U seloto, ludo, kraj megdanot.

U seloto, ludo, kraj megdanot,
kleti lugje, ludo, omrsile,
od dete krv, ludo, poprskale.Date added: 08.06.2009
Popularity: 6763
Rating: 3.9 from 10 votes