Леле с'нце, леле глава

Lele s'nce, lele glava

Леле с'нце, леле глава

Леле с'нце, мори, леле глава,
леле т'нка, мори, половина.

Леле т'нка, мори, половина,
на лудото, мори, што помина.

На лудото, мори, што помина,
ју пазува, мори, љута змија.

Ју пазува, мори, љута змија,
елај моме, мори, извади ја.

Ја на пенџер, мори, ти на сокак,
ил' да дојдеш, мори, ил' да дојдам.

Ил' да дојдеш, мори, ил' да дојдам,
не се трпи, мори, ова пуста,
ова пуста, мори, беќарштина.

Lele s'nce, lele glava

Lele s'nce, mori, lele glava,
lele t'nka, mori, polovina.

Lele t'nka, mori, polovina,
na ludoto, mori, shto pomina.

Na ludoto, mori, shto pomina,
ju pazuva, mori, ljuta zmija.

Ju pazuva, mori, ljuta zmija,
elaj mome, mori, izvadi ja.

Ja na pendzher, mori, ti na sokak,
il' da dojdesh, mori, il' da dojdam.

Il' da dojdesh, mori, il' da dojdam,
ne se trpi, mori, ova pusta,
ova pusta, mori, bekjarshtina.Date added: 14.02.2013
Popularity: 2886
Rating: 4.5 from 6 votes