Стојне ле, Стојне невесто

Stojne le, Stojne nevesto

Стојне ле, Стојне невесто

- Стојне ле, Стојне невесто, леле,
заврте оро кај мене, леле.

Да ти го видам лицето, леле,
дали е бело, црвено, леле.

- И да го видеш, фајде немаш, леле,
ти си си лудо женето, леле.

Јас сум си, моме дадено, леле,
имам си машко детенце, леле.

Stojne le, Stojne nevesto

- Stojne le, Stojne nevesto, lele,
zavrte oro kaj mene, lele.

Da ti go vidam liceto, lele,
dali e belo, crveno, lele.

- I da go videsh, fajde nemash, lele,
ti si si ludo zheneto, lele.

Jas sum si, mome dadeno, lele,
imam si mashko detence, lele.Date added: 14.02.2013
Popularity: 2976
Rating: 4.4 from 5 votes