Болно легна Ленче

Bolno legna Lenche

Болно легна Ленче

Болно легна Ленче,
од кара севда.
Еј, аман, аман, еј, аман.

Искинало Ленче
свилена постела.
Еј, аман, аман, еј, аман.

На глава ѝ седат
тројца доктури.
Први доктур збори:
- Ленче е болно, еј аман.
Еј, аман, аман, еј, аман.

Втори доктур збори:
- Ленче ќе умре.
Треќи доктур збори:
- Ленче ќе стане, еј аман.
Еј, аман, аман, еј, аман.

Bolno legna Lenche

Bolno legna Lenche,
od kara sevda.
Ej, aman, aman, ej, aman.

Iskinalo Lenche
svilena postela.
Ej, aman, aman, ej, aman.

Na glava ì sedat
trojca dokturi.
Prvi doktur zbori:
- Lenche e bolno, ej aman.
Ej, aman, aman, ej, aman.

Vtori doktur zbori:
- Lenche kje umre.
Trekji doktur zbori:
- Lenche kje stane, ej aman.
Ej, aman, aman, ej, aman.Date added: 16.02.2013
Popularity: 3220
Rating: 4 from 3 votes