Што ќе правиме, чиниме

Shto kje pravime, chinime

Што ќе правиме, чиниме

Што ќе правиме, чиниме,
со вој мерак ш'о го имаме,
ниту јадиме, пиеме,
ниту слободно спиеме.

Сношти помина покрај вас,
тамо ти ја најдо мајка ти.
- Добро вечер, стара бабо.
- Дал ти Бог добро, јуначе.

А што ми рече два збора,
два збора, до два изгора.
- Деј, море лудо и младо,
не си го губи времето.

Момето ми е свршено,
за друго лудо, порусо,
за друго лудо, порусо,
од тебе ногу, ногу полично.

Shto kje pravime, chinime

Shto kje pravime, chinime,
so voj merak sh'o go imame,
nitu jadime, pieme,
nitu slobodno spieme.

Snoshti pomina pokraj vas,
tamo ti ja najdo majka ti.
- Dobro vecher, stara babo.
- Dal ti Bog dobro, junache.

A shto mi reche dva zbora,
dva zbora, do dva izgora.
- Dej, more ludo i mlado,
ne si go gubi vremeto.

Mometo mi e svrsheno,
za drugo ludo, poruso,
za drugo ludo, poruso,
od tebe nogu, nogu polichno.Date added: 08.06.2009
Popularity: 6142
Rating: 4.25 from 4 votes